fbpx

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA KLUBOVEJ KARTY RED CAT CABARET

Klubová karta Red Cat Card

Umožňuje držiteľovi návštevu priestorov kabaretu podľa podmienok uvedených v bode III.
Majiteľ a poskytovateľ Red Cat Card je Red Cat Cabaret s.r.o.

Držiteľ Red Cat Card je fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, riadne platí mesačné členské a na základe toho mu bola pridelená klubová karta.

 

Nadobudnutie a platnosť Red Cat Card

Fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov môže požiadať o Red Cat Card priamo Red Cat Cabaret s.r.o., či už v priestoroch Red Cat Cabaret na Obchodnej ulici č. 17 v Bratislave alebo na internete, prostredníctvom e-shopu.

Cena Red Cat Card je 0€. Mesačný/polročný/ročný členský poplatok je vo výške podľa aktuálneho cenníka.

Túto sumu držiteľ Red Cat Card posiela pravidelne v mesačných intervaloch alebo semestriálne alebo ročne, na účet Red Cat Cabaret s.r.o. vedený v Tatrabanke a.s., IBAN: SK15 1100 0000 0029 4303 5427, BIC: TATRSKBXXXX. Poplatok môže držiteľ karty uhradiť aj v hotovosti na mieste v Red Cat Cabaret Club alebo platobnou kartou na stránke www.redcatcabaret.com.

Po splnení podmienok záujemca obdrží  osobnú neprenosnú Red Cat Card, s ktorou automaticky získava aj klubové meno. Platnosť karty je viazaná na kalendárny mesiac. Držiteľ Red Cat Card uhrádza členský poplatok dobrovoľne počas ním zvoleného časového obdobia a v ním zvolených intervaloch.

Pravidlá používania Red Cat Card

Red Cat Card je vydávaná na meno a je neprenosná. Kartu môže používať len jej oprávnený držiteľ, ktorého meno je uvedené na karte. Prenosnosť karty na rodinných príslušníkov, priateľov alebo firemných spolupracovníkov nie je povolená.

Držiteľ Red Cat Card má právo na svoju kartu vziať do klubu jednu dospelú osobu.

Platnosť karty je stanovená časovým rozpätím, počas ktorého jej držiteľ uhrádza členský poplatok na uvedený bankový účet alebo v hotovosti.

Ak držiteľ Red Cat Card neuhradí členský poplatok a nebude postupovať podľa pokynov poskytovateľa, jeho členstvo bude automaticky zrušené a vstup do priestoru klubu získa iba po úhrade bežného, prevádzkovateľom určeného vstupného.

Red Cat Cabaret s.r.o. udeľuje držiteľovi Red Cat Card

Právo na neobmedzený vstup do Red Cat Cabaret pre 2 osoby v otváracích hodinách klubu v období trvania platnosti karty.

Prevádzkovateľ zaručuje miesta len v prípade predošlej rezervácie zo strany člena a to osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Držiteľ Red Cat Card sa pri vstupe do Red Cat Cabaret preukazuje kartou. Obsluha má právo odobrať klubovú kartu v prípade, ak je použitá neoprávnenou osobou. Obsluha má právo overiť totožnosť predkladateľa karty vyžiadaním preukazu totožnosti predkladateľa.

Karta je majetkom Red Cat Cabaret s.r.o.. Jej držiteľ je povinný kartu chrániť pred poškodením a prípadnú stratu alebo odcudzenie bezodkladne nahlásiť vedeniu spoločnosti.

Pri nezaplatení členského poplatku a po uplynutí doby, kedy bol držiteľ informovaný o možnosti dodatočnej platby  členského, sa karta znehodnocuje a stráca platnosť.

V prípade ukončenia činnosti Red Cat Cabaret Club-u v dobe platnosti členskej karty, má držiteľ karty nárok na vrátenie alikvótnej časti členského poplatku vzhľadom na dobu platnoti karty, najviac však vo výške 70% hodnoty členskej karty.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny alebo dodatky týchto všeobecných podmienok používania musia byť vykonané písomnou formou a uverejnené na webstránke Red Cat Cabaret.

Všeobecné pravidlá používania Red Cat Card sa riadia slovenským právnym poriadkom, autorským zákonom a občianskym zákonníkom.

Zaplatením členského mesačného/polročného/ročného poplatku užívateľ potvrdzuje, že si je vedomý vyššie uvedených pravidiel a s ich znením v plnom rozsahu súhlasí.

 

V Bratislave, dňa 1. marca 2017

Lucia Siposová, konateľ
Red Cat Cabaret s.r.o.